تیم های شتاب دهنده – شتاب دهنده کایت

رد کردن لینک ها

تیم های شتاب دهنده

عنوان تیم

کلینیک هوشمند کشاورزی
مهارت آموزی و تولید محتوا در زمینه پسته
استفـــاده از تصــاویر ماهـواره ای و در بهینه سـازی و هوشمنـدسازی مصرف سم کود و آبیاری در اراضـی کشــاورزی
استحصال زنبور عسل
تولید کود های شیمیایی 
تولید ترکیبات حاوی گوگرد 
بازگشت به بالای صفحه