مشاوران – شتاب دهنده کایت

رد کردن لینک ها

مشاوران

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

 عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان

رئیس هیئت مدیره انجمن کارآفرینان

مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی

رئیس مرکز رشد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

رئیس پژوهشکده پسته رفسنجان

محقق و صنعتگر

بازگشت به بالای صفحه